Ruduo - Šeimos

Okupacijų ir laisvės kovų muziejus

1951 m. trėmimo operacija „Ruduo“

Juos ištrėmė 1951 m. rudenį

03_seimos_01a

Tremtinių Čiuladų šeima. Sėdi Jonas Čiulada su žmona Rozalija, priekyje – anūkė Rasa. Stovi sūnus Jonas su žmona Ona. Vosmaja, Čiajos r., Tomsko sr., 1953 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejus

03_seimos_01b

Senasis tremtinių Čiuladų ir Ignatavičių namas. Centralnaja, Čiajos r., Tomsko sr., 1952 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejus

03_seimos_01c

1951 m. tremtinės (iš kairės) Marijona Perednienė, Rozalija Čiuladienė ir Ieva Arlauskienė. Vosmaja, Čiajos r., Tomsko sr., 1954–1955 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejus

03_seimos_01d

Niursos upė. Vosmaja, Čiajos r., Tomsko sr., XX a. 6 deš.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejus

03_seimos_02

1951 m. tremtinių Juozo ir Marijos Ignatavičių šeima su vaikais Elena ir Izidoriumi. Krasnyj Jaras, Parabelės r., Tomsko sr., 1951 m.

Iš LGGRTC

03_seimos_03a

1951 m. tremtiniai Juozas ir Petronė Ščiukai su vaikais Janina, Rasa ir Vaidučiu. Staroje Juginas, Kargasoko r., Tomsko sr., 1954 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejus

03_seimos_03b

Tremtinė Uršulė Ščiukienė su marčia Petrone ir anūkais Janina, Vaidučiu ir Rasa. Staroje Juginas, Kargasoko r., Tomsko sr., apie 1955 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejus

03_seimos_04a

1951 m. tremtiniai Algirdas ir Birutė Kaminskai su dukrele Linute. Tunguskij Boras, Asino r., Tomsko sr., 1956 m.

Iš LGGRTC

03_seimos_04b

Pervaja Točka – lietuvių tremtinių, dirbusių miško kirtėjais, gyvenvietė. Asino r., Tomsko sr., 1952 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejus

03_seimos_05

1951 m. tremtiniai Juozas ir Grasilda Sirvydžiai su vaikais Antanu, Birute Veronika ir Jonu. Kurolinas, Aukštutinės Ketės r., Tomsko sr., 1954 m.

Iš LGGRTC

03_seimos_06

Ištrauka iš 1951 m. tremtinio Ferdinando Algio Tamošiūno dienoraščio apie namo statybas tremtyje. Karelinas, Aukštutinės Ketės r., Tomsko sr., 1953 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejus

03_seimos_07

1951 m. tremtinė Bronė Garastienė su vaikais Antanu, Joana Ona, Romualdu ir Vanda. Rybinskas, Aukštutinės Kėtes r., Tomsko sr., 1951–1955 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejus

03_seima_08a

1951 m. tremtiniai Jonas ir Ona Diržiai su vaikais. Karelinas, Aukštutinės Ketės r., Tomsko sr., 1954 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

03_seima_08b

Žeminė, kurioje gyveno tremtinių Diržių šeima. Karelinas, Aukštutinės Ketės r., Tomsko sr., 1952 m.

Iš LGGRTC

03_seima_08c

Savadarbis tremtinio Vytauto Diržio lagaminas.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

03_seima_08d

Oblius, priklausęs tremtiniui Vytautui Diržiui.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

03_seimos_09

Tremtinių Koklevičių šeima. Iš kairės: Antanas Koklevičius, Ona Danutė Koklevičiūtė-Icikevičienė, Ona Koklevičienė. Kargasoko r., Tomsko sr., 1964 m. liepos mėn.

Iš LGGRTC

Ona Koklevičienė su vaikais ištremta 1951 m. spalio mėn. Vyras Antanas už partizanų rėmimą 1949 m. Karo tribunolo nuteistas 25 m. lagerio ir 5 m. tremties. Kalėjo Karangandos sr. lageriuose. 1956 m. paleistas iš lagerio ir ištremtas į Kargasoko r., Tomsko sr. pas savo šeimą.

03_seimos_10

1951 m. tremtiniai Juozas ir Elžbieta Gvazdauskai su vaikais Jonu (sėdi), Petru (stovi iš kairės), Apolonija, Antanu. Teguldeto r., Tomsko sr., 1957 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

03_seimos_11

1951 m. tremtinė Pranciška Misiūnienė su sūnumi Antanu savo namų ūkyje. Teguldeto r., Tomsko sr., 1956 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

03_seimos_12

1951 m. tremtinių Akavickų šeima. Priekyje sėdi tėvas Martynas Akavickas, jam už nugaros stovi vaikai (iš kairės): Antanas, Aleksandra Zita ir Veronika. Kosoi Ložokas, Šarypovo r., Krasnojarsko kr., 1955 m.

Iš LGGRTC

03_seimos_13

1951 m. tremtinė Pranė Jašelskienė su dukromis Eugenija, Danute ir Stanislava. Kosoi Ložokas, Šarypovo r., Krasnojarsko kr., 1954 m.

Iš LGGRTC

03_seimos_14

1951 m. tremtiniai Juozas ir Zofija Guščiai su vaikais Algirdu, Romualdu ir Birute Janina. Kosoi Ložokas, Šarypovo r., Krasnojarsko kr., 1957 m.

Iš LGGRTC

03_seimos_15

Tremtiniai Kazimieras ir Adolfina Brašiškiai su sūnumi Vaidotu. Čeremšanka, Ilanskio r., Krasnojarsko kr., apie 1955–1956 m.

Iš LGGRTC

Adolfina Brašiškienė kartu su vaikais buvo ištremta 1951 m. spalio mėn. Vyras Kazimieras suimtas 1945 m. gruodžio mėn. Kalintas Joniškyje, Kaune, Vilniuje. 1946 m. išvežtas į lagerį Čeliabinsko sr. 1946 m. balandžio mėn. išvežtas į Pesčianlagą, Karagandos sr., Kazachijos SSR. 1946 m. balandžio mėn. Karo tribunolo nuteistas 10 m. lagerio. Nuo 1954 m. – tremtis Južno Aleksandrovkoje, Ilanskio r., Krasnojarsko kr.

03_seimos_16

1951 m. tremtiniai Feliksas ir Emilija Klupšai su vaikais Felicija, Emilija, Prane ir Antanu. Ust Kandyga, Rybinskio r., Krasnojarsko kr., 1952 m.

Iš LGGRTC

03_seimos_17

1951 m. tremtinė Pranė Kulikauskienė su vaikais. Stovi pirmoje eilėje (iš kairės): Pranė (Irena?), Eufrozina (Zina), Nijolė Elena; stovi antroje eilėje (iš kairės): Juozas, Stasė, Vitas. Aleksandrovka, Nižnij Ingašo r., Krasnojarsko kr., 1954 m.

Iš LGGRTC

03_seimos_18

1951 m. tremtinė Stasė Mažeikienė su vaikais Stanislava, Vale, Mečislovu, Leonu ir Ona. Grūdų tarybinis ūkis „Stalinec N.5“ Naberežnaja, Užūro r., Krasnojarsko kr., 1953–1954 m.

Iš LGGRTC

03_seimos_19a

1951 m. tremtiniai Ona Menkevičiūtė ir Jurgis Juozas Menkevičius su senole. Ilanskio r., Krasnojarsko kr., 1956 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

03_seimos_19b

Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės partizanai Kazys Popiera-Gegužis (kairėje) ir Vytautas Menkevičius-Spyglys (dešinėje).

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

Jurgio ir Onos brolis Vytautas Menkevičius buvo Tauro apygardos partizanas slapyvardžiu Spyglys. Žuvo 1952 m. vasarą Prienų šile.

03_seimos_20

1951 m. tremtinių Aleksandros ir Vlado Pranauskų šeima. Krasnoturanskas, Krasnojarsko kr., 1953 m. birželio 8 d.

Iš LGGRTC

03_seimos_21

1951 m. tremtinių Kazio ir Petrės Saudargų šeima. Plotbiščė, Ačinsko r,. Krasnojarsko kr., 1952 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

03_seimos_22a

1951 m. tremtinys Juozas Penkauskas. Karlovka, Ačinsko r., Krasnojarsko kr., apie 1955 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

03_seimos_22b

1951 m. tremtinės Vidminė Veronika Penkauskaitė (kairėje) ir Emilija Penkauskienė (dešinėje). Karlovka, Ačinsko r., Krasnojarsko kr., 1951 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

03_seimos_23a

1951 m. tremtiniai Jonas ir Antanina Dzindzelietos. Chanžinovas, Tyretės r., Irkutsko sr., apie 1954 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

03_seimos_23b

1951 m. tremtinės seserys (iš kairės) Elena Erstikytė, Zuzana Erstikytė ir Antanina Erstikytė-Dzindzelietienė. Chanžinovas, Tyretės r., Irkutsko sr. Apie 1954 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus