Atgimimo mitingai: žvilgsnis iš kitos barikadų pusės

Virtuali paroda

Virtual Exhibition

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

Okupacijų ir laisvės kovų muziejus

Daugiau nei trys dešimtmečiai prabėgo nuo tų laikų, kai audringi atgimimo mitingai sutraukdavo tūkstantines minias. Pamiršę ilgus metus kausčiusią baimę, Lietuvos žmonės gyveno Laisvės ir Nepriklausomybės viltimi.

Tačiau ne visi mitingų dalyviai ėjo į juos vedami pakilių jausmų. Nesankcionuotų mitingų ir susibūrimų dalyvius sekė budri KGB akis. Nesikišdami į mitinguotojų vaikymą, KGB darbuotojai užrašinėjo kalbas, iškeltų plakatų turinį, registravo dalyvių skaičių ir, kad vėliau galėtų nustatyti jų tapatybę, fotografuodavo. Dalį įvairių susibūrimų fotografijų KGB darbuotojai gaudavo ir iš kitų asmenų ar žinybų, pavyzdžiui, laikraščių redaktoriai ar ELTA perduodavo fotokorespondentų darytas nuotraukas. Ilgainiui KGB sukaupė didelę nuotraukų kolekciją. Jose įamžinti aktyvesni mitingų dalyviai buvo numeruojami, nustatoma jų tapatybė. Galima tik įsivaizduoti, kas būtų laukę tų žmonių, jei būtų pavykę užgniaužti tautos atgimimą…

Į galingą sąjūdį susivienijusi Lietuva atkūrė nepriklausomą valstybę, KGB darbuotojai 1991 m. rugpjūtį išsikraustė iš rūmų Gedimino prospekte, o jų darytos ir rinktos nuotraukos liko. Liko, kad liudytų istoriją.

Kviečiame akimirką stabtelti ir atsigręžti atgal. Pažvelkite į KGB darbuotojų surinktas nuotraukas. Nesiekiame atkurti chronologinės įvykių sekos – tiesiog siūlome pasigėrėti žmonėmis, kurių taip bijojo ir kuriuos slapta sekė KGB. Nuotraukose užfiksuoti paprasti žmonės, kurių drąsa ir vienybė padėjo iškovoti ir apginti Laisvę. Galbūt kurioje nors atpažinsite draugą, kaimyną, brolį, save…

More than three decades have passed since the tumultuous national revival rallies drawing crowds of thousands. Forgetting the fear that had plagued them for years, the people of Lithuania lived in the hope of Freedom and Independence.

But not all participants went to the rallies with elated feelings. Participants in unauthorised rallies and gatherings were under the watchful eye of the KGB. Without interfering in the dispersal of the crowd, the KGB took notes of the speeches, the content of the posters, recorded the number of participants and took their photographs to identify them later. KGB employees would also receive some photographs of various gatherings from other individuals or agencies, for example, newspaper editors or ELTA news agency passed on photographs taken by photo correspondents. Over time, the KGB amassed a large collection of photographs. The more active participants in the rallies were numbered and identified. One can only imagine what would have awaited those people if the KGB had succeeded in suppressing the national revival…

After Lithuania united itself in a powerful movement and restored its independence, the KGB staff moved out of the palace on Gedimino Avenue in August 1991, leaving behind the photographs they had taken and collected. These photographs now bear witness to history.

We invite you to pause for a moment and look back. Take a look at the photographs collected by KGB agents. The arrangement of photographs is not in the chronological order of events. Instead, they offer a glimpse of the people who raised fears among KGB and were under secret surveillance of its agents. The photos capture ordinary people whose courage and unity helped win and defend Freedom. In these photographs you might recognise a friend, a neighbour, a brother, or yourself…