Vilnius, 1988 m. birželio 14 d.

Vilnius, 14 June 1988

Mitingas Gedinimo (dabar Katedros) aikštėje 1941 m. trėmimų aukoms atminti. Kai kurie mitingo dalyviai KGB darbuotojų sunumeruoti. Pirmu numeriu pažymėtas Antanas Grigas, už jo nugaros iškėlęs trispalvę stovi partizanas, politinis kalinys, Leonas Laurinskas.

A rally in Gedimino (now Cathedral) Square in memory of the victims of the 1941 deportations. Some of the participants of the rally were numbered by KGB agents. Antanas Grigas is marked as number one, and behind him, holding up the national three-colour flag, stands Leonas Laurinskas, a partisan and political prisoner.

Vilnius, 1988 m. birželio 14 d.

Vilnius, 14 June 1988

Gedimino (dabar Katedros) aikštėje susirinkę mitingo dalyviai

Participants of the rally in Gedimino (now Cathedral) Square

Vilnius, 1988 m. birželio 14 d.

Vilnius, 14 June 1988

Mitingas Gedimino (dabar Katedros aikštėje) 1941 m. trėmimų aukoms atminti. Trispalvę iškėlęs laiko partizanas, politinis kalinys, Leonas Laurinskas.

A rally to commemorate victims of the 1941 deportations at Gedimino (now Cathedral) Square.
Leonas Laurinskas, partisan, political prisoner, holding the national three-colour flag.

Vilnius, 1988 m. birželio 14 d.

Vilnius, 14 June 1988

Mitingas Gedimino (dabar Katedros) aikštėje 1941 m. trėmimų aukoms atminti. Kai kurie mitingo dalyviai KGB darbuotojų sunumeruoti, kitoje nuotraukos pusėje surašytos jų pavardės.

A rally in Gedimino (now Cathedral) Square in memory of the victims of the 1941 deportations. Some of the participants are numbered by KGB agents, with their names written on the reverse side of the photo.

Vilnius, 1988 m. birželio 21 d.

Vilnius, 21 June 1988

Mitingo prie LSSR Aukščiausiosios Tarybos rūmų dalyviai. Kitoje nuotraukos pusėje vienas KGB darbuotojas įrašė pastabą, kad pirmu numeriu pažymėtas asmuo dalyvavo ir birželio 14 d. mitinge Gedimino aikštėje, o kitas darbuotojas įrašą papildė nurodydamas, jog minėtas žmogus – Tautvydas Lideikis, dirbantis Mokslų akademijoje Puslaidininkų fizikos institute.

Participants of the rally at the Palace of the Supreme Council of the USSR. On the other side of the photograph, one KGB employee added a note that the person marked as number one had also participated in the 14 June rally in Gedimino Square, and another employee added a note stating that the person in question was Tautvydas Lideikis, an employee at the Institute of Semiconductor Physics at the Research Academy.

Vilnius, 1988 m. birželio 21 d.

Vilnius, 21 June 1988

Pirmasis Sąjūdžio mitingas prie Lietuvos LSSR Aukščiausiosios Tarybos rūmų. Kai kurie mitingo dalyviai KGB darbuotojų sunumeruoti. Pirmu numeriu pažymėtas M. J. Černiauskas, antru – Andrius Tučkus, trečiu – Zigmas Vaišvila.

The first rally of the Sąjūdis in front of the Supreme Council of the Lithuanian SSR. Some of the rally participants were numbered by KGB workers. Number one is M. J. Černiauskas, number two – Andrius Tučkus, number three – Zigmas Vaišvila.

Vilnius, 1988 m. birželio 21 d.

Vilnius, 21 June 1988

Pirmasis Sąjūdžio mitingas prie LSSR Aukščiausiosios Tarybos rūmų. Greta pirmu numeriu paženklinto Arūno Degučio pavardės kitoje nuotraukos pusėje pažymėta, kad jis jau žinomas KGB darbuotojams kaip „nacionalistas”.

The first rally of the Sąjūdis in front of the Palace of the Supreme Council of the USSR. Next to the name of Arūnas Degutis, marked as number one, on the reverse side of the photograph, is a note stating that he is already known to KGB as a nationalist’.

Vilnius, 1988 m. birželio 29 d.

Vilnius, 29 June 1988

Mitingas prie Eltos, kuriame protestuota prieš informacijos iškraipymą spaudoje ir reikalauta spaudos laisvės.

Rally at Elta news agency in protest against distortion of information in the press and demanding freedom of the press.

Vilnius, 1988 m. liepos 26 d.

Vilnius, 26 July 1988

Sąjūdžio mitingas prie Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos. Protestuota prieš numatomą priimti LSSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsaką, ribojantį mitingų ir demonstracijų laisvę.

Sąjūdis rally at the National Martynas Mažvydas Library of Lithuania. Protest against the forthcoming decree of the Presidium of the Supreme Council of the LSSR restricting the freedom of rallies and demonstrations.

Vilnius, 1988 m. birželio 13 d.

Vilnius, 13 June 1988

Pirmasis Sąjūdžio mitingas Kapsuke (dabar Marijampolė).

The first Sąjūdis rally in the town of Kapsukas (now Marijampolė).

Vilnius, 1988 m. birželio 26 d.

Vilnius, 26 June 1988

Sąjūdžio mitingas prie Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos. Tarp mitingo dalyvių KGB darbuotojai pastebėjo ir Antaną Terlecką su Vytautu Bogušiu.

Sąjūdis rally at the National Martynas Mažvydas Library of Lithuania. Among the participants of the rally, KGB agents noticed Antanas Terleckas and Vytautas Bogušis.

Vilnius, 1988 m. rugpjūčio 23 d.

Vilnius, 23 August 1988

Sąjūdžio iniciatyvinės grupės sostinės Vingio parke surengto mitingo SSRS ir Vokietijos slaptųjų susitarimų pasirašymo 49-osioms metinėms paminėti dalyviai.

Participants of the rally in Vingis Park in the capital of Lithuania, organised by the Sąjūdis initiative group to commemorate the 49th anniversary of the signature of the USSR-Germany secret protocols.

Vilnius, 1988 m. rugpjūčio 23 d.

Vilnius, 23 August 1988

Sąjūdžio iniciatyvinės grupės sostinės Vingio parke surengtas mitingas SSRS ir Vokietijos slaptųjų susitarimų pasirašymo 49-osiomis metinėms pažymėti.

A rally in Vingis Park in the capital organised by the Sąjūdis initiative group to mark the 49th anniversary of the signature of the USSR-Germany secret protocols.

Vilnius, 1988 m. spalio 5 d.

Vilnius, 5 October 1988

Piketas aikštėje priešais LKP CK rūmus, smerkiantis jėgos panaudojimą prieš beginklius mitingo dalyvius Vilniaus Gedimino (dabar Katedros) aikštėje.

Picket on the square in front of the Lithuanian Communist Party’s Central Committee building, condemning the use of force against unarmed rally participants in Vilnius’ Gedimino (now Cathedral) Square.

Vilnius, 1988 m. lapkričio 18 d.

Vilnius, 18 November 1988

Mitingas prie LSSR Aukščiausiosios Tarybos rūmų priimant Lietuvių kalbos istatymą.

Rally in front of the Supreme Council of the USSR on the occasion of the adoption of the Law on the Lithuanian Language.

Vilnius, 1988 m. lapkričio 26 d.

Vilnius, 26 November 1988

Mitingo Gedimino (dabar Katedros) aikštėje dalyviai.

Participants in the rally in Gedimino (now Cathedral) Square.

Vilnius, 1988 m. lapkričio 26 d.

Vilnius, 26 November 1988

Mitingas Vilniuje išlydint SSRS Aukščiausiosios Tarybos deputatus į suvažiavimą Maskvoje.

Rally in Vilnius during the send-off of the deputies of the Supreme Council of the USSR to the congress in Moscow.

Vilnius, 1989 m. vasario 16 d.

Vilnius, 16 February 1989

Mitingas Gedimino (dabar Katedros) aikštėje.

Rally in Gedimino (now Cathedral) Square.

Vilnius, 1989 m. vasario 16 d.

Vilnius, 16 February 1989

Mitingas Gedimino (dabar Katedros) aikštėje, kurio metu pirmą kartą po daugybės metų viešai paminėta Nepriklausomybės diena.

Rally in Gedimino (now Cathedral) Square, where Independence Day was publicly celebrated for the first time in many years.

Vilnius, 1989 m. vasario 10 d.

Vilnius, 10 February 1989

Mitingas prie Vilniaus m. tarybos Vykdomojo komiteto. KGB darbuotojai ne tik pažymėjo jo metu kalbėjusius asmenis, bet ir, pasekę kai kuriuos mitingo dalyvius, nustatė, kur jie gyvena.

Rally in front of Vilnius City Council’s Executive Committee. KGB agents not only noted the speakers, but also established the place of residence of some of the participants whom they followed after the meeting.

Vilnius, 1989 m. vasario 10 d.

Vilnius, 10 February 1989

Nepriklausomybės dienos minėjimo dalyviai.

Participants of the Independence Day celebration.​

Vilnius, 1989 m. rugpjūčio 22 d.

Vilnius, 22 August 1989

Mitingo Kalnų parke dalyviai su šūkiais, smerkiančiais slaptuosius SSRS ir Vokietijos susitarimus.

Participants in a rally in Kalnų Park with slogans denouncing the secret USSR-Germany protocols.

Vilnius, 1989 m. rugpjūčio 22 d.

Vilnius, 22 August 1989

Sąjūdžio mitingas Kalnų parke SSRS ir Vokietijos slaptųjų susitarimų pasirašymo 50-osioms metinėms paminėti.

Sajūdis rally in Kalnų Park to commemorate the 50th anniversary of the signature of the USSR-Germany secret protocols.

Vilnius, 1990 m. lapkričio 17 d.

Vilnius, 17 November 1990

Mitingo Gedimino (dabar Katedros) aikštėje dalyviai.

Participants of the rally in Gedimino (now Cathedral) Square.

Vilnius, 1990 m. lapkričio 17 d.

Vilnius, 17 November 1990

Piketo prie karinio dalinio Šiaurės miestelyje dalyviai.

Participants in a picket outside the military compound in Šiaurės Miestelis.

Vilnius, 1990 m. lapkričio 19 d.

Vilnius, 19 November 1990

Piketo prie karinio dalinio Šiaurės miestelyje dalyviai.

Participants in a picket outside the military compound in Šiaurės Miestelis.

Vilnius, 1990 m. lapkričio 17 d.

Vilnius, 17 November 1990

Piketas prie sovietų karinio dalinio Šiaurės miestelyje.

Picket outside the Soviet military compound in Šiaurės Miestelis.

Virtuali paroda „Atgimimo mitingai: žvilgsnis iš kitos barikadų pusės“
parengta pagal to paties  avadinimo kilnojamąją Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus parodą.  

Atsiliepimus, pastabas, turimą papildomą informaciją prašome siųsti el. paštu

[email protected]

Parodoje panaudota medžiaga saugoma
Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje

The virtual exhibition National Revival Rallies: a Look from the Other Side of the Barricades
is based on the travelling exhibition displayed under the same title at the
Museum of Occupations and Freedom Fights.

Feedback, comments, and additional information is available at
[email protected]

Projektą „Istorinės atminties skaitmeninimas“ dalinai finansuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija