Idėja
Planas
Pradžia
Komitetas
Rezoliucija
Susitarimai
Komiteto veikla
Rezultatas

Idėja

Bylai Jungtinių Tautų organizacijai

Nuo penktojo ir šeštojo dešimtmečio sankirtos, kai jau gyvavo Jungtinių Tautų organizacija (JTO), senosios lietuvių išeivijos politinių organizacijų pagrindu susikūrusi Amerikos lietuvių taryba (ALT) puoselėjo mintį kelti Lietuvos laisvės bylą šiame pasauliniame forume.

ALT atsišaukime į lietuvių visuomenę buvo pareiškusi:
privalome pareikšti griežčiausią protestą prieš neteisėtą Lietuvos aneksiją ir tironišką Lietuvos žmonių slėgimą; mes turime kelti savo balsą Amerikos visuomenėje, valdžioje ir Jungtinėse Tautose reikalaudami, kad būtų sustabdytas Lietuvos žmonių žudymas.“
Draugas, 1953 02 19

Konkretūs žingsniai  idėjos įgyvendinimo linkme žengti Lietuvos nepriklausomybės 35-mečio išvakarėse, kai  1952 m. gruodžio 12 d.  ALT Niujorko skyriaus pirmininkas, advokatas Steponas Bredes (Briedis) jr. pasiūlė kreiptis į JAV Kongresą ir panašiai, kaip sovietų vykdytų lenkų žudynių Katynėje atveju, prašyti ištirti sovietų okupacijos aplinkybes, vykdomą genocidą Baltijos valstybėse.  

LCVA, F.658, Ap.1, B.38, L.106

1952 m.  gruodžio 12 d.

Planas

Komitetui JAV Kongrese

Siekiant Lietuvos laisvės bylai įgyti tarptautiškumo pobūdį,  numatyta kreiptis į JAV Kongresą ir prašyti ištirti visų trijų Baltijos šalių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos sovietų užėmimo aplinkybes bei išaiškinti prieš šias tebegyvenančias rezistencijoje tautas vykdomą komunistų genocidą. Tuomet sulaukus JAV Kongreso patvirtinimo apie Sovietų Sąjungos įvykdytos Baltijos šalių okupacijos bei jų prievartinio įjungimo į SSRS neteisėtumą, su JAV ir demokratinių Vakarų pagalba  būtų galima Baltijos šalių laisvės klausimą kelti JTO ir reikalauti okupacinės kariuomenės išvedimo bei sudaryti šioms tautoms nepriklausomybės atkūrimui reikalingas sąlygas.

Konsultacijai  ALT pasikvietė Kongreso narį Timothey P. Sheehaną, kuris jau buvo tyręs minimus sovietų nusikaltimus Katynėje. Tuo metu formavosi  dvi nuomonės dėl pačios idėjos įgyvendinimo kelių. Viena jų  – ragino sudaryti plačiai žinomų amerikiečių komitetą, kuris žiniasklaidos pagalba įtakotų JAV administraciją ir Kongresą. Kita – numatė veikti pačioms lietuvių išeivijos pajėgomis.

Su naujuoju JAV prezidentu Amerikoje plačiai plėtojant okupuotų  tautų laisvinimo politiką,  ALT pasirinko antrąjį veikimo kelią. Tokiu būdu, buvo numatyta prašyti JAV Atstovų rūmų nario, kuris įteiktų rezoliuciją, raginančią sudaryti specialųjį komitetą Baltijos kraštų okupacijai ištirti. Greta to planuota paramos kreiptis į JAV prezidentą Dwightą D. Eisenhowerį, Valstybės departamentą, visuomenę. ALT tikėjo, kad tokio specialaus Baltijos kraštų užgrobimo tyrimo komiteto sudarymas išvystys didelę Lietuvos bylos propagandą.

Pradžia

Kelias iki memorandumo

Tikrieji darbai prasidėjo 1953 m. Vasario 16-osios minėjime Niujorke, kur kalbą sakyti buvo pakviestas JAV Kongreso narys Charles J. Kerstenas. Jis buvo pagarsėjęs raginimu JAV prezidentui imtis laisvinimo politikos. Šis respublikonas dar būdamas opozicijoje, nemažai nuveikė JAV Kongresui priimant Savitarpio saugumo įstatymo priedą, pagal kurį būtų remiama sovietų okupuotų kraštų pogrindžio sąjūdžiai ir išeivija. 

LCVA, F.658, Ap.1, B.38, L.128.

Charles J. Kerstenas

1953 m. kovo 26 d.

Be to, Kongreso narys palaikė ryšius su JAV lietuviais (tame tarpe su ALT pirmininku Leonardu Šimučiu, Lietuvių pramonės rūmų vadovu inž. Antanu Rudžiu). Todėl per Ch. J. Kersteną ir buvo įteiktas ALT paruoštas galimos rezoliucijos projektas. Jam tarpininkaujant, kovo 26 d. suorganizuojamas ALT atstovų susitikimas su prezidentu D. D. Eisenhoweriu, kuriam  įteiktas memorandumas.

LCVA, F.658, Ap.1, B.38, L.106
1953 m. kovo 26 d. ALT delegaciją priėmė Baltuose Rūmuose prezidentas Dwight D. Esenhoweris. Dr. Pijus Grigaitis, ALT sekretorius, įteikia prezidentui delegacijos memorandumą, į kurio iškeltus klausimus jis palankiai atsiliepė.

Dokumente akcentuoti trys dalykai, tai – raginimas ratifikuoti genocido konvenciją,

primenama, kad „ne tik smurtu sunaikinta Lietuvos valstybės nepriklausomybė, bet naikinama lietuvių tauta trėmimais į Sibirą, o Lietuva rusais kolonizuojama“ ir todėl svarbu, kad JAV ratifikuotų šią konvenciją ir kad jos delegacija JTO keltų SSRS nusikaltimus.“

pritarimas skelbiamai laisvinimo politikai,

pripažintas, kad nebesitenkinama komunizmo sulaikymu dabartinėse vietose, bet bus vedama komunizmo pavergtų tautų laisvinimo politika, nes tik pavergtųjų tautų išlaisvinimas yra vieninteliai suderinamas su tais principais, kuriais remiasi Amerikos demokratija.“

prašymas palaikyti Kongrese sudaromą Baltijos kraštų užgrobimo tyrimo komisiją.

Kad tas bolševikų melas būtų demaskuotas, Amerikos Lietuvių Taryba prašys JAV kongresą paskirti specialų komitetą ištirti komunistų Lietuvoje 1940 m. pravestus vadinamus rinkimus į „liaudies seimą“ ir išsiaiškinti visas Lietuvos jungimo į SSRS aplinkybes.“

Siekiant Lietuvos laisvės bylai įgyti tarptautiškumo pobūdį,  numatyta kreiptis į JAV Kongresą ir prašyti ištirti visų trijų Baltijos šalių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos sovietų užėmimo aplinkybes bei išaiškinti prieš šias tebegyvenančias rezistencijoje tautas vykdomą komunistų genocidą. Tuomet sulaukus JAV Kongreso patvirtinimo apie Sovietų Sąjungos įvykdytos Baltijos šalių okupacijos bei jų prievartinio įjungimo į SSRS neteisėtumą, su JAV ir demokratinių Vakarų pagalba  būtų galima Baltijos šalių laisvės klausimą kelti JTO ir reikalauti okupacinės kariuomenės išvedimo bei sudaryti šioms tautoms nepriklausomybės atkūrimui reikalingas sąlygas.

Susitikime JAV prezidentas pritarė ALT sumanymui kreiptis į JAV kongresą, kad „ jis ištirtų smurtiškus bolševikų Lietuvoje 1940 m. pravestus rinkimus“, o iš Ch. Kersteno gavęs teigiamą pritarimą dėl šios iniciatyvos, rekomendavo tuos reikalus toliau derinti su valstybės sekretoriumi Johnu F. Dullesu.

Draugas, 1953 03 27

Komitetas

Baltijos laisvei

Tokiu būdu, būsimos rezoliucijos projektas pasiekė ir Valstybės departamentą, iš kurio balandžio 14 d. ALT sulaukė pažado bendradarbiauti su Kongrese sudaroma komisija. Formaliai rezoliucija (jos registracijos numeris iš pradžių buvo HR 231) Atstovų rūmams buvo įteikta gegužės 7 d. ir tuomet ALT ėmėsi lobistinių žygių paspartinti jos priėmimą. Tam organizacijos paraginti JAV lietuviai, ruošdami tragiško birželio įvykių atminimo renginius, priimdavę atitinkamas rezoliucijas, siųsdavę Atstovų rūmams telegramas bei laiškus, kuriuose ragindavo palankiai spręsti minimo tyrimo komiteto sudarymo problemą. Vien Čikagoje vykusio 1941 m. birželio paminėjimo dalyviai išsiuntė daugiau nei 800 telegramų, o apskritai, manoma, kad tokių telegramų ir laiškų išsiųsta dešimtys tūkstančių.

LCVA, F.658, Ap.1, B.38, L.111
Tačiau Vykdomajam (Tvarkomajam) komitetui nesutikus su teikiamu rezoliucijos tekstu teko jį taisyti, paryškinant kai kurias detales bei atsisakant frazės apie numatomus tyrinėjimus užsienyje.
LCVA, F.658, Ap.1, B.38, L.110

1953 m. liepos 27 d.

Atlikus pataisymus, rezoliucijos tekstas liepos 23 d. buvo priimtas svarstymui, suteikiant naują registracijos numerį – 346. Po keturių dienų (liepos 27 d.) Atstovų rūmų posėdyje dalyvaujant ALT, LDT atstovams rezoliucija vienbalsiai patvirtinama ir sudaromas septynių Kongreso narių komitetas, kuriam vadovauti pavedama Ch. J. Kerstenui.

1953 m. liepos 23 d. Atstovų Rūmų komitetas po liudytojų apklausinėjimų patvirtino kongresmano Charles Kersteno rezoliuciją. Tame posėdyje ir apklausinėjime dalyvavę – pats Kerstenas, M. Kižytė, L. Šimutis ir J. Kajeckas, tik išėję iš kapitoliaus, džiaugiasi laimėjimu komitete ir planuoja tolimesnius žygius.
1953 m. liepos 29 d., Atstovų Rūmuose vienbalsiai priėmus Kersteno rezoliuciją, ALT veikėjai, drauge su savo draugais kongresmanais aplanko rūmų pirmininką (Speakerį) Joseph Martin padėkoti jam, kad nedelsiant davė rezoliucijai eigą, ir paprašyti, kad jis tuoj sudarytų specialų komitetą Pabaltijo pagrobimui ir genocidui tirti. Iš kairės: kongr. Alvin Bentley, kongr. John Kluchinski, dr. Grigaitis, M. Kižytė, A. Rudis, Joseph Martin, kongr. Kersten, L. Šimutis ir kongr. Ed. Bonin.

Pradžioje komitetas vadinosi „House Baltic Committee“ (Rūmų Baltijos komitetas), tačiau ilgainiui prigijo jo vadovo pavardė ir vadinosi tiesiog Kersteno komitetu. Nors oficialiai komiteto pilnas vardas buvo: „Select Committee to investigate Communist agression and the forced incorporation of the Baltic State in the USSR“ (lietuviškai dažnai įvardijamas – Specialusis Baltijos valstybių užgrobimo ir įjungimo į SSRS komunistų agresijos tyrimo komitetas).

JAV prezidentas D. D. Eisenhoweris, susipažinęs su rezoliucijos projektu Ch. J. Kerstenui 1953 m. gegužės 27 d. rašė:
Aš atsimenu kovo mėn. 26 d. Amerikos Lietuvių Tarybos delegacijos vizitą ir mūsų pasikalbėjimą apie eventualų kongresinį tyrinėjimą ta prasme, kaip išreikšta Jūsų rezoliucijoje. Aš tikiu, kad bus pasitarnauta naudingam tikslui, Amerikos žmonėms pateikiant faktus apie tai. kas iš tikrųjų įvyko Baltijos valstybėse jas “inkorporuojant”. Jei Atstovų Rūmai paskirs komitetą šitam reikalui ištirti, aš komiteto darbą seksiu su atidžiu interesu.“
Draugas, 1953 07 30

Rezoliucija

346-oji

JAV Atstovų rūmų vienbalsiai priimtoji 346 rezoliucija įpareigojo komitetą ne tik ištirti Baltijos kraštų neteisėtą inkorporavimą į SSRS, bet ir išaiškinti Lietuvos, Latvijos, Estijos padėtį 1940 m. sovietų okupacijos metu.
Baltijos valstybių užgrobimo byla. JAV Kongreso Ch. J. Kersteno komiteto dokumentai 1953 – 1954 m., Vilnius, 1994, p.25.
Pasak Lietuvių amerikiečių informacijos centro (LAIC) vedėjos Marijos Kižytės
rezoliucijos pravedimas buvo jungtinis JAV lietuvių nuopelnas: tiktai ALT skyrių veikėjų energija ir įkarštis ir parėmimas raštais, pasimatymais ir darbu išgelbėjo tą rezoliuciją nuo daugelio kitų rezoliucijų likimo – numarinimo kurioje nors parlamentinėje komisijoje.“

LCVA, F.658, Ap.1, B.38, L.128.

Pavykus sėkmingai „pravesti“ rezoliuciją ir pradėjus ją vykdyti, dideliu ALT rūpesčiu tapo talkinimas Kersteno komitetui. Visų pirma teko tinkamai apiforminti Lietuvos laisvės bylą. Tam reikėjo ne tik sukaupti medžiagą, susijusią su Lietuvos okupacija, tautos priespauda, bet ir patikrinus, suderinus ją įvertinti. Sudarant bylą, numatyta siekti dviejų pagrindinių tikslų. Viena, sovietų įvykdytų smurto ir apgaulės veiksmų įrodymas. Antra, „Lietuvos patyrimo apie Sovietų Sąjungos metodus tarptautiniuose santykiuose ir jų elgesį pavergtuose kraštuose“ paskleidimas pasauliui

LCVA, F.658, Ap.1, B.38, L.112.

Susitarimai

Lietuvos Laisvės Komiteto veikla

Derinant visų laisvųjų lietuvių organizacijų veiksmus talkinant Kersteno komiteto tyrimui buvo būtinas jų sutarimas. Todėl 1953 m. rugpjūčio 28-29 dienomis Niujorke susitikę ALT, Lietuvos laisvės komiteto (LLK) ir Lietuvos diplomatinės tarnybos ( LDT) atstovai sutarė, kad ir toliau Lietuvos laisvės bylos paruošimą minimam komitetui koordinuos ALT. Iš pradžių buvo imtasi medžiagos apie sovietų agresijos padarinius Lietuvos valstybei ir tautai rengimo, kurio kvalifikuotas atlikimas pavestas teisininkui Jonui Talalui.
LCVA, F.648, Ap.2, B.320, L.161-162.

Į talką ALT ir tuo pačiu Kersteno komitetui aktyviai jungėsi profesionaliai politinėje srityje veikiantis LLK. 1953 m. vasarą jo pirmininkas Vaclovas Sidzikauskas lankėsi Vakarų Europoje, kur susitikęs su Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) pirmininku Mykolu Krupavičiumi sutarė, kad „būtina suderintai talkinti” ALT ir kitoms institucijoms, pateikiant medžiagą būsimam Kongreso tyrimo (Kersteno) komitetui. Nors jiems svarstant tarptautinę padėtį, buvo teisingai prognozuota, jog „Maskvos politikos posūkis po Stalino išnykimo iš politinio horizonto gręsia pratęsti ilgesniam laikui šaltąjį karą ir nudelsti sovietų pavergtos Europos dalies išlaisvinimą”, bet nenustota vilties ir daryta visa, kas tik pasitarnauja Lietuvos laisvės bylai.

LCVA, F.648, Ap.2, B.320, L.139.

Rengiantis Kongreso sovietų agresijos tyrimo komisijos būsimajam darbui, 1953 m. rugsėjo 20-22 d. Niujorke „Baltic Freedom” namuose įvyko LLK pasitarimas. Jame dalyvavo LDT atstovas konsulas Niujorke Jonas Budrys ir JAV oficialūs pareigūnai: iš Kongreso – Williamas Allenas, Charlles Baruckas, Richardas Walshas ir iš Nacionalinio Laisvosios Europos komiteto (NCFE) – Ernestas Ackeras jr., Jeana Ruffin, o jo tikslas buvo pažiūrų suderinimas bei sovietų okupacijos faktų, įvykių eigos prisiminimas. Liudytojais buvo kviečiami vadinamos liaudies vyriausybės ministras pirmininkas prof. Vincas Krėvė-Mickevičius, buvęs ministrų kabineto generalinis sekretorius Vincas Mašalaitis, generolas Stasys Pundzevičius, buvęs vyriausybės narys Juozas Audėnas bei diplomatai dr. Antanas Trimakas ir Vaclovas Sidzikauskas.

Liudytojų prašyta apibūdinti kiekvieno, kaip to meto oficialaus asmens padėtį, vykstant sovietų agresijai. Be to dar liudytojais buvo pakviesti iškilesni lietuviai dr. Mykolas Devenis, Vincas Rastenis, Henrikas Kačinskas, Juozas Pažemeckas, J. Brazinskas ir kt., kurie perteikė savus sovietų agresijos patyrimus. Šiame paruošiamajame apklausinėjime išryškėjo ne tik sovietų agresijos detalės, bet buvo fiksuojamos silpnosios vietos, o tai teikė galimybę geriau pasirengti tikrajam tyrinėjimų procesui.

LLK sumanė parašyti raportą, kuriuo būtų pateikiami kaltinimai SSRS vyriausybei, įvykdžiusiai agresiją prieš Lietuvą. Tai – trijų dalių dokumentas.

Pirmoji dalis turėjo atskleisti „sovietų agresijos preliminarijas“ (tarptautines sutartis ir jų laužymą), ir ją rengė prof. Domas Krivickas, dirbęs Kongreso bibliotekoje Užsienio teisės skyriuje.

Antrąją dalį
, apimančią laikotarpį nuo Justo Paleckio marionetinės vyriausybės sudarymo iki SSRS aukščiausiosios tarybos nutarimo inkorporuoti Lietuvą, įsipareigojo parašyti LLK.

Trečioji dalis, kuria rūpinosi teisininkas J. Talalas, turėjo atskleisti sovietų agresijos padarinius Lietuvos valstybei ir lietuvių tautai.

LCVA, F.648, Ap.2, B.320, L.161.
Be to LLK numatė, toliau keliant į viešumą Baltijos tautų likimo problemą, remtis liudytojais, gyvenančiais Europoje. Tai – Lietuvos valstybės tarnautojai, buvę diplomatai, akredituoti Lietuvoje, repatrijavę iš okupuoto krašto vokiečiai. Tuo pačiu surinktoji medžiaga turėjo pasitarnauti Kersteno komiteto formuojamai bylai.

Per 1954 metus LLK pateikė raportą, kuriame aprašyti svarbūs Lietuvos valstybės istoriniai, teisiniai klausimai. Būtent, supažindinama su Lietuvos respublikos konstitucijos raida, aiškinama valdžios galių prigimtis, apžvelgiamas valstybės ekonominis, socialinis gyvenimas, komentuojama 1939 m. Lietuvos tarptautinė padėtis, atskleidžiama tiesa apie vadinamosios liaudies vyriausybės sudarymą ir gvildenamos Vilniaus ir Klaipėdos problemos.

LCVA, F.648, Ap.2, b.321, L.196.
Greta to LLK ėmėsi glaudaus bendradarbiavimo su Latvijos ir Estijos laisvės komitetais, svarstydamas sovietų agresijos tyrimą, derindamas atitinkamos medžiagos rinkimą, liudytojų telkimą ir tuo skatindamas prisidėti prie sėkmingesnės Kongreso Kersteno komiteto veiklos. Taigi, vis tik Kersteno komitetui teko pasidomėti temai reikalingais faktais Vakarų Europoje ir tuo praplėsti veiklos akiratį už JAV ribų, 1953 m. rudenį pirmininkas Ch. J. Kerstenas, lydimas ALT atstovų A. Rudžio ir M. Kižytės aplanko Europą, kur žvalgo galimybes rinkti dokumentinę medžiagą bei kviesti įvykių liudytojus.
LCVA, F.648, Ap.2, B.320, L.161-162

Komiteto veikla

Kongreso Komiteto veikla

Kersteno komitetas pirmajam posėdžiui rinkosi 1953 m. lapkričio 30 d. Vašingtone. Pirmuoju liudininku tapo JAV Valstybės sekretorius J. F. Dulles, po jo liudijo Baltijos šalių pasiuntiniai, jų tarpe Povilas Žadeikis. Tada buvo kviečiami kiti buvę Baltijos valstybių oficialūs asmenys.

L. Šimutis, Amerikos lietuvių taryba, 30 metų Lietuvos laisvės kovoje,1940-1970, Chicago, 1971, p.182

1953 m. lapkričio 30 d.

Pabaltijo okupacijai ir bolševikų žiaurumus tirti kongresinis Kersteno komitetas, susirinkęs pirmam posėdžiui Washingtone, 1953 m. lapkričio 30 d. Žemai sėdi keturi dienraščių korespondentai, aukščiau – komiteto nariai kongresmenai – Edward Bonin, Alvin Bentley, Fred Busbey, komiteto pirmininkas Charles Kersten, Ray Madden, Thaddeus Machrowicz ir Thomas Dodd.
Per Kersteno komiteto dviejų metų gyvavimo laikotarpį tiesiogiai buvo apklausti 42 lietuviai, betarpiškai išgyvenę 1940 m. sovietų okupaciją. Tai, kaip jau minėta, liudytojais tapo tiek pareigūnai, užėmę svarbius Lietuvos valstybėje postus, buvę vadinamojo liaudies seimo ar vyriausybės nariai, tiek eiliniai Lietuvos piliečiai, patyrę komunistinio siaubo išbandymus.
Pradžioje Baltijos kraštų tyrimą buvo nustatyta atlikti 1953 metų pabaigoje. Kersteno komitetą sudarė dauguma Kongreso narių, atstovavusių valstijas, kurių gyventojų nemaža dalis buvo išeiviai iš Vidurio ir Rytų Europos. Todėl neatsitiktinai jau 1954 m. JAV Kongresas praplėtė Kersteno komiteto veiklos rėmus, numatydamas vykdyti ir kitų Rytų Europos komunistų valdomų kraštų tyrinėjimus. Tada komitetas keitė pavadinimą ir vadinosi Komunizmo agresijos tyrinėjimo komitetu. Taip atsirado galimybė ir kitoms okupuotoms tautoms pareikšti viešai savo nuogastavimus dėl jų kraštų likimo.
Suprantama, tai turėjo tiesioginio poveikio keliant pavergtų kraštų išsilaisvinimo dvasią. Baltijos šalims, užgrobtoms Sovietų Sąjungos, tapo reikšmingos ne tik Kersteno komiteto tyrimo rekomendacijos, bet ir jų įtakoje ALT pastangomis pravesta JAV Senate 1954 m. balandžio 29 d. priimtoji rezoliucija, kurioje tvirtinama apie tai, kad
Sovietų vyriausybė jėgos ir prievartos priemonėmis prisijungė prie savo teritorijos į Sovietą Sąjungą Lietuvių, Latvių ir Estų tautas.“

…ir kuri patvirtina Amerikos prezidentų F. D. Roosevelto, H. S. Trumano ir D. D. Eisenhowerio

atsisakymą pripažinti sovietų valdžią Lietuvoj, Latvijoj ir Estijoj .“
Naujienos, 1954 05 01

Rezultatas

Užtikrinta moralinė parama Baltijos šalims

Visa surinktoji Kersteno komiteto medžiaga buvo paskelbta septyniuose tomuose. Kaip pripažino amžininkai minimas Kongreso komitetas siekęs įvairialypių tikslų. Pradedant JAV visuomenės supažindinimu su sovietų kuriamos santvarkos tikrove, toliau kelti antikomunistines nuostatas ir pagrįsti JAV  užsienio politiką SSRS atžvilgiu.

Tuo pačiu komitetas, pripažindamas, kad

laikas dirba Sovietų Sąjungos ir tarptautinio komunizmo naudai“, pasiūlė programą, pavadintą „laisvinimo politika (policy of liberation).“

Pasisakant už sovietų valdomų Rytų Europos  kraštų išlaisvinimą, komiteto nuomone vertėtų JAV vesti aktyvesnę politiką prieš Sovietų Sąjungą, nepriimant to meto (1954 m.) Europos status quo  ir stengiantis

sovietus atstumti iki jų sunaikinimo.“

Tuo būdu būtina atsisakyti JAV tebevedamos sovietų sulaikymo (containment) politikos, o sutikimas su to meto peršama taikaus sugyvenimo politika, pagal komitetą,

„reikštų tyliai aprobuoti sovietų vergų stovyklas ir terorą“

Taigi, Kersteno komiteto nuomone siūloma programa 

„sužlugdytų tarptautinį komunizmą ir išlaisvintų sovietų pavergtas tautas be karo“

V. Vardys, Kersteno komitetas, Į Laisvę, 1959, Nr.18, p.37

Kersteno komiteto išvadose buvo pareikšta JAV prezidentui apie okupuotų Baltijos kraštų prokomunistinių vyriausybių neatstovavimą pavergtoms tautoms ir raginta įtikinti demokratines valstybes nepripažinti promaskvietiškų Baltijos kraštus administruojamų vyriausybių bei pareikšti nuo JAV moralinę paramą sovietų vergovėje esančioms tautoms. Be to, siūlyta nutraukti prekybą su komunistinio bloko valstybėmis ir parengti veiksmingą programą prieš tarptautinio komunizmo įsiviešpatavimą. Apskritai Kersteno komiteto paskelbtoji byla suteikė laisvinimo veiklai oficialumo, nes Lietuvos okupaciją ėmėsi nagrinėti JAV Kongresas.

1953–1954 m. Kersteno komiteto surinktieji dokumentai pasiekė JAV Valstybės departamentą, Kongresą, Jungtinių Tautų organizacijos (JTO) JAV atstovą. Nors dauguma dokumente įvardytų išvadų nebuvo įgyvendintos (nesulaukė Jungtinių Valstijų Valstybės departamento pritarimo), tačiau jų idėjos tapo ramsčiu formuojant Amerikos užsienio politiką SSRS atžvilgiu.

Parodą parengė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojai

Juozas Banionis, Aleksandras Nesvat

Atsiliepimus, pastabas, turimą papildomą informaciją prašome siųsti el. paštu

Projektą „Istorinės atminties skaitmeninimas“ dalinai finansuoja
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija